usa メーリングリスト
[コアラトップページ] [全てのメーリングリスト] [usa トップページ]

[usa:00973] RE: [usa:00972] æããããããããããããéããããããã

Subject: [usa:00973] RE: [usa:00972] æããããããããããããéããããããã
From: "Hiroko.Y" <nazuna@xxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 25 Jan 2013 21:24:38 +0900
Thread-index: Ac369sa9c1+2tjK+Rhqp/yz0H8OmtA==

éææ

æããåãããããèãããããããããã

ãããããéããããããã

 

åäãããããããããçæã

æãããããéæããããã

ããããçéåãåäãããããããããããããéãããéãããããããããã

åéãæããããããããããããææãæãäããããããããããããããããã

çãããããããåéãããããããããã

 

åäååèãããããåäãæããã

ããããããããéããããããã

 

åççäãåçèå


----- Original message -----

åäãããããããããåããéããæèçãäãããã
ääåèåçäããããã

ïïéæåæ Kanaeda, Senji
ïïsenji@xxxxxxxxxxxxx
ïï6154 Lynwood Center Rd. NE Bainbridge Island WA 98110 U.S.A.
     
ããããåèåãããããåãããããããããããã(å) åèãããããããããããããã ïïïï éäçå98110ï4011
ïïããããããã ããïéããäæéäï

åè éè 206-780-6739(home)  206-419-7262(mobile or cell.) 1958(æå33ïå3æ10æç
54
æ

æéæ(éçãããããããïãéæååæãããããåæãããããã
æåååããæäããããããåäåéæãèããäãåæããããåãããããåæãåãããææ
ãããæããèéããããããæãããããããåäååãéèãæèããããããããèãããããã

ããããçãäããããçååèéããããåèéããããããããåãããããããã1942å12æ8æ
(
ååãã7æïææãããççæææãæãæåããååæåãåèãäã12ääãæçããããäã
æåäããããåçãååèéååãååååæãéãããæ(ææææããçïåïãçäéãåçåãããã
ãLET IT NEVER HAPPEN AGAIN~äåããããããããããåãèåçãååãåãåãæããã
ãããããæææèãã2011åãåãããããããåãæåãããããããçãããããçåæãããããã
äæããããããããããããæããäçååãåèãåæãåææåæãèãããããããããææããããããããããã
ããããããã70åãããããåæèãåããããäãéããããäéãèããäãåããããããããã

 

前のスレッド] このスレッド [次のスレッド
  • [usa:00973] RE: [usa:00972] æããããããããããããéããããããã, Hiroko.Y <=