usa メーリングリスト
[コアラトップページ] [全てのメーリングリスト] [usa トップページ]

[usa:00972] Fwd: Delivery Status Notification (Failure)

Subject: [usa:00972] Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
From: Senji Kanaeda <senji@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 24 Jan 2013 11:29:34 -0800


---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: 2013/1/24
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: senji@xxxxxxxxxxxxx


Delivery to the following recipient failed permanently:

  Âusa@xxxxxxxxxxxxxx

Technical details of permanent failure:
DNS Error: Domain name not found

----- Original message -----

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
    d=google.com; s=20120113;
    h=mime-version:x-received:date:message-id:subject:from:to
    Â:content-type:x-gm-message-state;
    bh=5vMxeOdqbydglGDmqWOCAHp4MBb1+FpLOTxqja0uuaM=;
    b=CWNUHOddJKj57jfEClLsW4FaolmbHt8QX3aCgqP2ISFzEOApiJ7nwsj9xIdT+qvNfd
    ÂuBcGDEcVRNaXZeQaLAJupTtkX3tzEifAHofRtDUlHlajOvSCJmzPRoB7rTRLXuTGhco8
    ÂnnuEQVQ2qcubLIDwTje3awHeK6bkBANV/2IYYZHxk6aQ2ejkvMJEh6o+JBUIb5ZP+5ik
    ÂzLnFL7B3e/j/vm5c7CRm/EDVmyndjFWNkwmhDrHujl3I83AElcBQxZsWEB682yr7AJR1
    ÂeY3vo+cbs+U2BlnLgXG+1tSrcj8tGngzQXNuabbmm6cyBjtZTwUzcT8XiuFcru25LP/3
    Â2UWQ==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.224.110.1 with SMTP id l1mr3242928qap.21.1359055053280; Thu,
Â24 Jan 2013 11:17:33 -0800 (PST)
Received: by 10.49.58.6 with HTTP; Thu, 24 Jan 2013 11:17:32 -0800 (PST)
Date: Thu, 24 Jan 2013 11:17:32 -0800
Message-ID: <CAGCYUgV5wU6zurf7QpK5smRrsxg52REh8wjyFAyGntpUw2b2mw@xxxxxxxxxxxxxx>
Subject: =?UTF-8?B?6Ieq5bex57S55LuL44KS6YCB44KK44G+44GZ44CC6YeR5p6d5a6j5rK7?=
From: Senji Kanaeda <senji@xxxxxxxxxxxxx>
To: usa@xxxxxxxxxxxxxx
Content-Type: multipart/alternative; boundary=20cf3074d560ae555404d40da984
X-Gm-Message-State: ALoCoQmXu4NhHXlKX32+BXEvK0pQy3OlVvfeocGBGdPqDS3HkhchuU4zG/v+uITxMCAy5UnRyK/u

åçèåæ

åäãããããããããåããéããæèçãäãããã
ääåèåçäããããã

ïïéæåæ Kanaeda, Senji
ïïsenji@xxxxxxxxxxxxx
ïï6154 Lynwood Center Rd. NE Bainbridge Island WA 98110 U.S.A.
  Âããããåèåãããããåãããããããããããã(å) åèãããããããããããããã ïïïï éäçå98110ï4011
ïïããããããã ããïéããäæéäï

åè éè 206-780-6739(home) Â206-419-7262(mobile or cell.) 1958(æå33ïå3æ10æç
54æ

æéæ(éçãããããããïãéæååæãããããåæãããããã
æåååããæäããããããåäåéæãèããäãåæããããåãããããåæãåãããææ
ãããæããèéããããããæãããããããåäååãéèãæèããããããããèãããããã

ããããçãäããããçååèéããããåèéããããããããåãããããããã1942å12æ8æ
(ååãã7æïææãããççæææãæãæåããååæåãåèãäã12ääãæçããããäã
æåäããããåçãååèéååãååååæãéãããæ(ææææããçïåïãçäéãåçåãããã
ãLET IT NEVER HAPPEN AGAIN~äåããããããããããåãèåçãååãåãåãæããã
ãããããæææèãã2011åãåãããããããåãæåãããããããçãããããçåæãããããã
äæããããããããããããæããäçååãåèãåæãåææåæãèãããããããããææããããããããããã
ããããããã70åãããããåæèãåããããäãéããããäéãèããäãåããããããããã

前のスレッド] このスレッド [次のスレッド
  • [usa:00972] Fwd: Delivery Status Notification (Failure), Senji Kanaeda <=